119

busy na każdą okazję

Ogólne warunki najmu

Muszkieter wynajmuje autokar do celów przewozu pasażerów na podstawie przyjętego od Najemcy zlecenia.

1. Najemca zobowiązany jest złożyć pisemne zlecenie z podaniem:
a.        daty wyjazdu i powrotu autokaru;
b.        godziny wyjazdu i przewidywanej godziny powrotu autokaru;
c.        dokładnego miejsca podstawienia i zwolnienia autokaru;
d.        trasy przejazdu, z podziałem na poszczególne dni wykonania umowy;
e.        sposobu uregulowania należności;
f.         osoby upoważnionej do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu.

2. Należność za usługę może być naliczana  z uwzględnieniem:
a.        ilości przejechanych kilometrów od wyjazdu z bazy Muszkieter  do powrotu do tego samego miejsca
b.        kosztu wozokilometra;
c.        czasu wynajmu autokaru w godzinach od wyjazdu z bazy Muszkieter
d.        stawki godzinowej pracy kierowcy wraz z narzutami na płace;
e.        kosztów ponoszonych przez Muszkieter na utrzymanie autokarów służących do wykonania zlecenia.

4. Przy złożeniu zlecenia, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania umowy, w wysokości minimum 25% deklarowanej ceny za wynajem autokaru. Zapłata powinna zostać dokonana przelewem na konto
Muszkieter

BRE Bank MultiBank  33 1140 2017 0000 4102 0493 6144
 
4.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Najemcę zaliczka przypada Muszkieter jako odstępne.
4.2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części deklarowanej ceny za wynajem autokaru najpóźniej w terminie 3 dni przed wyjazdem autokaru. Zapłata powinna zostać dokonana przelewem na konto Muszkieter przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia środków na rachunek bankowy Muszkieter
4.3. Niedokonanie przez Najemcę wpłaty określonej w pkt 4.2., jest równoznaczne z odstąpieniem przez niego od umowy i rodzi skutki określone w pkt 4.1.
4.4. Końcowe rozliczenie za wykonanie umowy zostanie dokonane po jej wykonaniu, na podstawie różnicy ceny deklarowanej i ceny rzeczywiście należnej, obliczonej zgodnie z treścią pkt 3 przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu wykonania umowy i przejechanych kilometrów (obliczonych na podstawie wskazań licznika w najmowanym autokarze).
4.5. Najemca zobowiązany jest do dokonania końcowego rozliczenia w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Muszkieter
4.6. W wypadku dokonania zlecenia w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wykonania umowy lub krótszym, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia całej deklarowanej ceny za wynajem autokaru w dniu złożenia zlecenia.
4.7. W przypadku dokonania zlecenia w terminie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem wykonania umowy, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia całej deklarowanej ceny za wynajem autokaru
5. W przypadku rezygnacji Najemcy z wykonania umowy w terminie krótszym niż 48 godzin przed przystąpieniem do wykonania umowy,
Muszkieter  przypada 100% wpłaconej przez Najemcę deklarowanej ceny za wynajem autokaru, tytułem odstępnego.

6. Czas pracy kierowcy najętego autobusu określa ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.,
Dz. U. Nr 123 o czasie pracy kierowców.

7. Najemca ma obowiązek zapewnienia Kierowcy noclegów i wyżywienia na koszt własny.

8. Najemca pokrywa wszelkie koszty związane z koniecznością poniesienia opłat parkingowych, promowych, opłat za przejazdy przez tunele, za korzystanie z autostrad i opłat granicznych.

9. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce w autokarze.

10. Osoby korzystające z najętego autokaru obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych. Najemca odpowiada za zniszczenia i szkody wyrządzone przez niego lub jego klientów.

11. Osobie dysponującej autokarem nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami prawa lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

12. W przypadku zmiany miejsca podstawienia lub miejsca zwolnienia autokaru przez Najemcę, jest on zobowiązany powiadomić o tym
Muszkieter co najmniej na 48 godzin przed podstawieniem lub zwolnieniem. Dokonanie powiadomienia w terminie późniejszym uprawnia Muszkieter. do obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami wynikłymi ze zmiany miejsca podstawienia lub zwolnienia.

13. Wszelkiego rodzaju nierozwiązane spory zaistniałe pomiędzy
Muszkieter a Najemcą rozstrzygają właściwe sądy.

Dofinansowanie

Firma otrzymała dofinansowanie